EWD


EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Więcej na temat Wskaźników można przeczytać pod następującymi linkami:

JAK OBLICZANO WSKAŹNIKI?

JAK ODCZYTAĆ WYKRESY?

Poniżej prezentujemy wyniki naszej szkoły:

część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

  1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011.
    Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 67.

 część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

  1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 67.