Rekrutacja 2018/2019


Szkoła nie prowadzi naboru elektronicznego!

HARMONOGRAM rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019:

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

7 maja –
12 czerwca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

= ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

22 – 26 czerwca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 2 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 lipca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci:

·      Przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

11 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.