Dzisiaj jest czwartek, 23 maja 2019 r. 143 dzień roku Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

HISTORIA

Szko??? za??o??y??o Stowarzyszenie ??wi?tej Rodziny i do dzi?? sprawuje nad ni? opiek?.

Do stowarzyszenia nale??? ludzie dobrej woli pracuj?cy wy???cznie spo??ecznie.

Pierwszy rok szkolny rozpocz??? si? 1 IX 1997 r. Budynku u??yczy?? nam ksi?dz Andrzej Pluta - proboszcz parafii Chrystusa Odkupiciela Cz??owieka przy ulicy kard. S. Wyszy??skiego.

Dzi?ki jego trosce i ??yczliwo??ci szko??a ci?gle rozwija si?.

Ksi?dz Andrzej zosta?? naszym duszpasterzem na pierwsze dwa lata. Potem przez 3 lata funkcj? t? pe??ni?? ks. Piotr Podolak, a nast?pnie znów ks. Andrzej a?? do dzi??.

Przy powstaniu szko??y swój znacz?cy udzia?? mieli - oprócz Stowarzyszenia

p. Stanis??aw Sienkiewicz, p. Marian Andruszkiewicz, p. Maria Bukowska.

Dzi?kujemy im za to.

Pocz?tkowo w szkole by??a tylko jedna klasa, ale z ka??dym rokiem przybywa??o uczniów.

W drugim roku powsta??a „zerówka". W kolejnych latach szko??a by??a ci?gle remontowana i wyposa??ana. Szczególne s??owa uznania nale??? si? tu rodzicom i ks. Andrzejowi.

Wraz z rozwojem szko??y zacz???y dzia??a?: Rada Rodziców, Samorz?d Uczniowski, wiele kó??ek zainteresowa??, ZHR i zuchy.

Na sta??e do szkolnego kalendarza wesz??y: wrze??niowa piesza pielgrzymka do Gietrzwa??du, uroczyste po??wi?cenie tornistrów w??a??nie na mszy ??w. w Gietrzwa??dzie, ??lubowanie kl. I, obchody Dni Papieskich, tydzie?? misyjny w pa??dzierniku i zwi?zany z nim kiermasz ciast na rzecz misji, pa??dziernikowy ró??aniec w kaplicy szkolnej zawsze o 7.30 rano, obchody ??wi?ta ??wi?tego Andrzeja , msze „roraty" w grudniu tak??e rano w kaplicy szkolnej, „Miko??ajki", zbieranie darów dla rodzin ubogich spoza szko??y czyli nasza akcja „Rodzina-Rodzinie" (par? razy do roku), dzielenie si? op??atkiem w szkole przed Bo??ym Narodzeniem, ??wi?to szko??y czyli obchody ??wi?ta ??wi?tej Rodziny 6 stycznia, bal Karnawa??owy dla Uczniów, rekolekcje Wielkopostne, Dni Chorego - ko??o teatralne odwiedza chore dzieci w szpitalu, Dni Regionalne i Dni Patriotyczne, obchody ??wi?ta Niepodleg??o??ci i ??wi?ta Konstytucji Majowej, Imieniny Klasy w dniu ??wi?ta danego patrona klasy, Dzie?? Sportu i Dzie?? Dziecka, a tak??e comiesi?czne msze pierwszo pi?tkowe zawsze o 8.00 rano dla wszystkich oraz jeszcze par? innych wydarze??. Tradycj? szko??y sta??o si? wspólne prze??ywanie ??wi?t narodowych i piel?gnowanie tradycji naszego kraju.

W 2000 r. „zerówka" dzia??a??a ju?? w nowootwartym przedszkolu jednooddzia??owym.

W 2002/2003 roku mieli??my klas? szóst?.

Potem powsta??o gimnazjum, które ma dzi?? trzy klasy.

Od 2005 r. mamy swój sztandar szkolny, z czego bardzo si? cieszymy.

Pr???nie dzia??a Rada Rodziców. Wykazuje swoj? inicjatyw? w ró??nych momentach ??ycia szkolnego: prowadzi i organizuje imprezy szkolne np. Bal na Dzie?? Nauczyciela, bal karnawa??owy dla m??odszych uczniów, festyny, doposa??a szko??? w pomoce naukowe, troszczy si? o zdrowie i bezpiecze??stwo uczniów. Cieszymy si?, ??e pomimo swoich licznych obowi?zków codziennych rodzice z Rady Rodziców s? tak aktywni.

Od kiedy mamy w szkole starsze klasy, zacz??? funkcjonowa? Samorz?d Uczniowski.

Jego dzia??alno??? to prawdziwa lekcja demokracji dla ca??ej spo??eczno??ci.

Na wszystkich ch?tnych po lekcjach czekaj? ró??norodne ko??a zainteresowa??. Oferta jest bardzo bogata. Mo??na si? rozwija?, a tak??e uzyska? w razie potrzeby pomoc.

Nasi uczniowie bior? udzia?? w wielu konkursach pozaszkolnych i osi?gaj? tam wysokie miejsca. Maj? okazj? nie tylko zmierzy? si? ze swymi rówie??nikami, ale tak??e nawi?za? bli??sze kontakty. Cieszy nas, ??e w tak ma??ej szkole jak nasza uczniowie mog? zdobywa? wysoko notowane miejsca konkursowe nawet na skal? województwa czy kraju.

W 2002 r. obchodzili??my 5-lecie szko??y, a w 2007 10-lecie. Z okazji dziesi?ciolecia wydali??my ksi???k? „Katolicki Zespó?? Edukacyjny im. ??wi?tej Rodziny w Olsztynie 1997-2007".Jest ona dzie??em ca??ej spo??eczno??ci szkolnej. Chcieli??my ocali? od zapomnienia to, co wypracowali??my, co wspólnie prze??ywali??my.

Dzi?? szko??a ma ju?? swoj? bogat? tradycj? i dorobek.

Stara si? dobrze uczy? i wychowywa? w duchu warto??ci katolickich.

Dobro naszych wychowanków postrzegane przez pryzmat wychowania katolickiego jest dla nas najwa??niejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt: artformat.pl / wykonanie, system VCMS: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X